Fond for Fritidsaktiviteter

Søk om tilskudd for Fritidsaktiviteter

Visjonen vår er å gjøre Larvik til et godt sted å leve.

Frivilligsentralen i Larvik, blant annet med støtte fra Predikantringen, har avsatt midler til drift av et fond.

Formål: Støtte til deltagelse i foreningslivet, fritidsaktiviteter og nødvendig utstyr.

Målgruppe: Lavinntektsfamilier med barn i aldersgruppen 6-16 år + 16-18 år etter behov.

Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til enkeltpersoner slik at barn og unge berørt av fattigdoms problematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Hver søknad behandles individuelt. Tilskuddene gis for ett år av gangen.

Ordningen koordineres av Frivilligsentralen i Larvik som også har driftsansvaret.

Hvem kan søke? Lag og foreninger - ved trenere og ledere, helsesøstre.
Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv. Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. 

Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved et enkelt budsjett som skisserer hva tilskuddet skal brukes til.

Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Vi ønsker at dere legger med faktura på medlemskontingenter, og kvitteringer for utstyr.


Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å kontakte Frivilligsentralen ved:

Anita Haga Meyer mobil: 958 26 766 eller Tone M. Anderssen mobil: 975 80 620 

e-post: post@larvik.frivilligsentral.no


Ønsker du å gi økonomisk støtte til fondet - er kontonummeret: 1503.39.90739

Klikk her for søknadsskjema fond-for-fritidsaktiviteter_info-og-skjema-2019_ny


2020 © Larvik frivilligsentral